ورود به سامانه

مناقصه های فعال
موردی جهت نمایش وجود ندارد
مزایده های فعال
1) واگذاری زمین قطعه شماره ۲ از پلاک ثبتی ۱۱۸۴۲/۲۳۰واقع در اراضی مرسوم به باغ کرباسی
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ دسته بندی: مزایده
2) واگذاری زمین قطعه شماره ۲ از پلاک ۱۰۴۸۷/۳۵/۷۵واقع در کمربندی امام علی،پشت پمپ گاز پاسارگاد
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ دسته بندی: مزایده
3) واگذاری زمین قطعه شماره ۶۵ از پلاک ۱۰۹۵۲واقع در خیابان ۲۴متری گاز لقمان حکیم
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ دسته بندی: مزایده
4) واگذاری زمین قطعه شماره ۱۲از پلاک ۱۰۴۲۷/۷واقع در ۴۵متری ۱۵خرداد
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ دسته بندی: مزایده
5) واگذاری زمین قطعه شماره ۴۵ از پلاک ثبتی ۱۰۹۹۲/۹واقع در ۷۰متری بلوار جمهوری
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ دسته بندی: مزایده
6) واگذاری زمین قطعه شماره ۴۰ از پلاک ثبتی ۱۱۲۲۳/۱ واقع در بلوار شهید کبیری جنب خیابان تربیت معلم
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ دسته بندی: مزایده
مناقصه های انتخاب مشاوره فعال
1) تدوین طرح راهبردی عملیاتی توسعه سرمایه گذاری ( تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و مشارکتها)شهر قم
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ دسته بندی: بازرسی